UMSHWALENSI WEBUNGINYELA

Umshwalensi wabunginyela ubuke tehlakalo nekulimala kwemphahla nemishina

UMSHWALENSI WETINDIZA

Lona ngumshwaleni lobuke tigameko letingenteka endizeni nome lapho kuhlala nome kusebentela khona tindiza

UMSHWALENSI WEMOTO

Umgomo wetfu kutsi sibe yinkapani lehamba embili kumshwalensi kulesifundza, sibe’selizingeni leliletulu futsi sicatjangwe kucala.

UMSHWALENSI WEMLILO

Umshwalensi wemlilo ubuke kwehlisa inhlupheko emva kwekusha kwemphahla.

Umshwalensi Wemoto
Uma Umuntfu afuna ku coverisha imoto yakhe Eswatini, tsine simunika lusito lolusezingeni lelisetulu.
Umshwalensi wemlilo

Umshwalensi wemlilo ubuke kwehlisa inhlupheko emva kwekusha kwemphahla.

Umshwalensi Wemikhumbi
Lomshwalensi lona ulondvolota yonke umtfwalo kanye netimoto letihambisa wona loyo mntfwalo. 
Umshwalensi Wetindiza

Lona ngumshwaleni lobuke tigameko letingenteka endizeni nome lapho kuhlala nome kusebentela khona tindiza

Umshwalensi wabunginyela

Umshwalensi wabunginyela ubuke tehlakalo nekulimala kwemphahla nemishina

SIYAKWEMUKELA E PHOENIX ASSURANCE
Phoenix of Swaziland Assurance Company Limited yasungulwa nga May 2012 yacala kusebenta nga October 2015. Phoenix utimisele ku kutfutfukisa lizinga lemshwalensi. Sakhe budlelwane lobucinile nema Brokers nema agents etfu futsi siyatsembana.
GROUP COMPANIES
Phoenix Assurance Group yinkapani lenkhulukati lesebenta ngeshwaleni lotinhlobonhlobo e Africa. Phoenix uphindze a bolekise ngfetimali kulamanye emave.

Yini Lokusha

ASIKHULUMISANE!

6 + 9 =